Obec Veľké Ozorovce

Objednávka

1. Realizácia prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov nárokovaných v rámci pripravovanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 2. Výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu dodávateľa stavebných prác v rámci predmetnej žiadosti o poskytnutie NFP, predkladanej v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP.

Identifikácia

Číslo objednávky: 072021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Veľké Ozorovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 264, 07801 Veľké Ozorovce

IČO objednávateľa: 00332046

Názov dodávateľa: AK Prešov spol. s.r.o

Adresa dodávateľa: Sabinovská 3, Prešov

IČO dodávateľa: 52233278

Predmet objednávky: 1. Realizácia prieskumov trhu za účelom stanovenia výšky vybraných výdavkov nárokovaných v rámci pripravovanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 2. Výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu dodávateľa stavebných prác v rámci predmetnej žiadosti o poskytnutie NFP, predkladanej v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE a vyhlásenej dňa 18.12.2019 z OP KŽP.

Cena objednávky: 540.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Iveta Giertlová ( referentka sekretariátu )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2021

Datum zverejnenia: 12.10.2021

Dokumenty